'Instituut voor cognitieve-,
sociale- en emotionele ondersteuning'
Hester van de Vijver is psychosociaal therapeut voor jongeren, en specialist op het gebied van dyslexie en remedial teaching.
In 2001 rondde zij haar opleiding 'Maatschappelijk Werk en Dienstverlening' af. Zij specialiseerde zich in het geven van sociale weerbaarheid trainingen aan kinderen. In 2004 volgde Hester de opleiding tot dyslexie specialist bij het Seminarium van Orthopedagiek in Utrecht, en tevens de opleiding tot kindercoach bij de Academie voor Psychotherapie. Na jarenlang gewerkt te hebben met jongeren met diverse problematiek, richtte zij in 2005 de Van Eeghenpraktijk op. Inmiddels begeleidt een hecht team van ervaren vrouwen, jongeren op sociaal-emotioneel -en cognitief gebied in zowel Amsterdam als in Abcoude. Goede begeleiding in een warme omgeving, met aandacht en enthousiasme.
CV

About
"Wat een warm bad als je kind bij jullie terecht komt!"
Aanbod
Select:

Dyslexie
Remedial teaching
Sociaal- en emotionele ondersteuning
Cito training
Voorbereiding op het VO
Tarieven
Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
In de periode tussen de Cito toets in groep 8 en de overgang naar het voortgezet onderwijs, kunnen kinderen worden voorbereid op de middelbare school. Dit gebeurt zowel op cognitief gebied als op sociaal- emotioneel gebied.
 • Op cognitief gebied leren de kinderen de basisvaardigheden van de Franse en Engelse taal. In de Nederlandse taal worden kinderen op alle onderdelen voorbereid: grammatica met betrekking tot zins ontleden en woord benoemen; (werkwoord) spelling; begrijpend lezen. De vaardigheid om samenvattingen te kunnen maken is essentieel voor het voorbereiden van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis etc. Deze vaardigheid wordt alvast geoefend met behulp van teksten.
 • Op sociaal-emotioneel gebied worden kinderen zodanig voorbereid dat de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wat minder groot wordt. Dit gebeurt o.a. door ze te vertellen wat hen te wachten staat zoals bijvoorbeeld: het inplannen van het huiswerk; de verschillende vakken die ze krijgen; het maken van vrienden. Bij kinderen wiens zelfvertrouwen niet zo groot is, worden aan de hand van rollenspelen situaties geoefend waar zij mee te maken kunnen krijgen of waar zij tegenop zien in de brugklas.
Advies aan ouders:

Voor de keuze van een middelbare school, kunnen ouders en kinderen ook geadviseerd & ondersteund worden een school te vinden die bij het kind past. Op de meeste scholen krijgen kinderen in december in groep 8 hun advies voor het Voortgezet Onderwijs. Vanaf januari worden ze in de gelegenheid gesteld diverse scholen te bezichtigen tijdens de open dagen van de middelbare scholen. Het kan moeilijk zijn een keuze te maken welke school het best past bij een kind past. Voor kinderen met dyslexie is het van groot belang dat zij voor een school kiezen waar een vriendelijk dyslexie beleid is, en waar het 'Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs' is geïmplementeerd.De van Eeghenpraktijk biedt de mogelijkheid ouders en kinderen te helpen een keuze maken en advies te geven over de school die het best past bij het kind.
Remedial teaching

voor basis onderwijs, voortgezet onderwijs en studenten
Engels: "herstellend lesgeven")
Remedial teaching is hulp verlenen aan leerlingen die didactisch extra aandacht nodig hebben op reken-en op taal gebied.
Bij sommige kinderen met reken, (begrijpend)-lees- en spellingmoeilijkheden
kan het voorkomen dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan
bijvoorbeeld zijn omdat een kind een 'vroege' leerling is, en nog niet helemaal
rijp is voor de aangeboden leerstof; het concentratievermogen niet erg groot is;
of omdat het kind met sommige onderdelen van de aangeboden leerstof op
school moeite heeft. Kinderen met reken, (begrijpend)-lees- en spellingproblemen zullen in eerste instantie binnen de schoolsituatie worden opgevangen. Door middel van remedial teaching krijgt een leerling extra ondersteuning tijdens een bepaalde periode. Als blijkt dat de extra aangeboden hulp van school niet het gewenste effect heeft, wordt in overleg met de leerkracht en de remedial teacher geadviseerd aan de ouders het kind aan te melden bij een extern instituut. Dit kan van groep 3 t/m groep 8.

Rekenmoeilijkheden:

Als een kind wordt aangemeld met rekenmoeilijkheden, volgt er eerst een
gesprek met de ouders. Daarin wordt besproken hoe lang de rekenmoeilijkheden
zich al voordoen en of er ook andere problemen meespelen. De eerste lessen worden er toetsen afgenomen, waarbij zowel het algemene rekenniveau wordt getoetst als het tempo en daarmee het automatiseren van het rekenen. Hierbij wordt gelet op het beheersingsniveau en de gebruikte strategieën van de verschillende onderdelen van het rekenen, bijvoorbeeld het optellen en aftrekken, de tafels en de deelsommen en breuken en de verhaaltjessommen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij eerst de rekentechnieken aangeleerd worden en daarnaast ook gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen in het rekenen. Tijdens de lessen wordt er o.a. gewerkt met het computerprogramma 'cijferhaai'.
Algemeen:

Alle leerlingen krijgen een huiswerkmap, met een formulier waar het huiswerk
wordt bijgehouden. Er wordt aan het eind van elke les instructie gegeven aan het
kind wat het huiswerk is voor die week. Indien mogelijk wordt deze instructie
ook aan de ouders gegeven. Het is mogelijk voor alle ouders en/of verzorgers
één of meerdere lessen bij te wonen. Na elke periode van 12 behandelsessies
worden de kinderen uitgebreid getoetst. De toets-resultaten worden in een
verslag verwerkt en aan de ouders gegeven. Tevens worden ouders uitgenodigd
de resultaten en de voortgang van hun kind te bespreken. Met toestemming van
de ouders ontvangt school ook het verslag.
Sociaal- en emotionele ondersteuning

Sociaal-emotionele steun is een vorm van persoonsgerichte steun, zoals empathie, luisteren, begrip, solidariteit, waardering of bevestiging, en levert een belangrijke bijdrage aan het persoonlijk welbevinden en daarmee aan een evenwichtige opvoeding & ontwikkeling.

Sociaal- en emotionele ontwikkeling:

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. De sociaal-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, samen met de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele ontwikkeling.

Methodiek:

In de Van Eeghenpraktijk wordt onder andere gewerkt volgens de Kort Oplossingsgerichte Therapie (KOT). Binnen slechts enkele gesprekken biedt deze methode van hulpverlenen hulp bij verschillende hulpvragen.Door middel van gerichte toekomstvragen, onder andere door het stellen van de schaal-vraag en de wonder-vraag, wordt men uitgedaagd en in staat gesteld zijn eigen krachten te gaan ontdekken en zo tot oplossingen te komen. Het gaat hierbij niet om de inhoud van de problemen, maar vooral om de doelen en de oplossingen. Deze gerichte vragen creëren een beeld, zodat men zich beter kan voorstellen en beschrijven wat de gewenste veranderingen zullen zijn in de toekomst. Hierdoor lijkt het alsof de problemen opgelost zijn en verschuift de aandacht naar een bevredigender leven.


Angststoornissen bij kinderen:

Alle kinderen zijn weleens bang, dat is heel normaal. Angst is gezond en beschermt ons tegen gevaar. Bijvoorbeeld dat je weet dat je eerst goed moet kijken voordat je oversteekt. Dit heet gezonde angst. Maar soms hebben kinderen last van angst voor gevaar dat er niet is, bijvoorbeeld bang zijn om een onvoldoende te halen; bang dat er wordt ingebroken, terwijl alle deuren goed op slot zijn. Bang dat er enge monsters onder hun bed zitten. Dit heet overdreven angst. Als deze angst ervoor zorgt dat je leven minder leuk en makkelijk is, en vaak ook leidt tot slaapproblemen, is het tijd om de angst aan te pakken.Met behulp van de methode: 'denken + durven = doen' leren kinderen om anders te denken. Vaak gaan kinderen situaties uit de weg waar ze bang voor zijn. In de bijeenkomsten leren kinderen om te gaan de bange gedachten te onderzoeken. Als deze bange gedachten niet blijken te kloppen, worden ze vervangen door gedachten die helpen hun angsten te overwinnen.
Pesten & Sociale weerbaarheid:

In Nederland worden meer dan 385.000 kinderen en ruim 250.000 volwassenen bijna dagelijks gepest. Zij voelen zich niet prettig en niet veilig en worden buitengesloten. Ze vinden zichzelf niets meer waard, voelen zich onzeker en zijn meestal erg eenzaam. Vaak speelt pesten zich af buiten het gezichtsveld van anderen. Er kan fysiek of verbaal gepest worden. Iemand die gepest wordt zal dat niet zo snel aan anderen vertellen.

Reden hiervan kan zijn: de angst dat het pesten erger wordt of een schaamtegevoel. Vaak is pesten een groepsproces, waar meerdere personen bij betrokken zijn: de pester, de meeloper en het slachtoffer. De gevolgen voor degene die gepest wordt, kunnen traumatisch zijn. Om de sociale weerbaarheid te vergroten wordt er aan pestslachtoffers de training 'Sociale weerbaarheid' gegeven. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband.

Faalangst:

Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen.Iedereen kent het gevoel wel van situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen moeten beoordelen. Dit kan zijn voor cognitieve taken, zoals bijvoorbeeld het maken van een proefwerk of een toets. Het kan zijn in een sociale situatie, bijvoorbeeld bij het houden van een spreekbeurt of in het contact met anderen. Het kan ook voorkomen bij sportbeoefening.Wanneer je echter hinder ondervindt deze taken uit te voeren kan deze angst belemmerend zijn. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit heet faalangst. Een aantal kenmerken van faalangst zijn: het uit de weg gaan van moeilijke situaties, slaapproblemen, bij een toetsing of beoordeling is er een onverwacht lage prestatie, clownesk gedrag, het neigen naar perfectionisme.Om de negatieve faalangst spiraal te doorbreken wordt de training 'faalangst' gegeven, zowel individueel als in groepsverband. Het zelfvertrouwen wordt vergroot door het negatieve gedachten om te zetten naar realistische gedachten. Tijdens de bijeenkomsten worden door middel van rollenspelen situaties nagespeeld en geoefend


Sociale Vaardigheden:

Hoe ga je met elkaar om? Hoe leer je vrienden maken? Hoe kom je voor jezelf op? Voor sommige kinderen / volwassenen is het moeilijk contact te maken met anderen. Het beginnen van een gesprek met anderen kan moeilijk zijn. Sommigen vinden het griezelig naar een feestje te gaan. Wanneer er iets gevraagd wordt durven ze geen antwoord te geven, omdat ze bang zijn dat anderen hen vast dom zullen vinden. Tijdens de training sociale vaardigheden worden dit soort situaties nagespeeld en geoefend met als thema's : beleefdheid, assertiviteit, respect vragen en geven, complimenten geven en erop reageren en weerstand bieden aan groepsdruk.

Relatie ouder en puber:

De puberteit is een heftige periode in het leven van elk kind omdat puberen nu eenmaal gepaard gaat met stemmingswisselingen, emoties en intense ervaringen ofwel van intense prikkeling. Puberende kinderen zijn hierdoor echter ook een grote bron van prikkels voor ouders; ze zien zijn / haar ouder niet meer als beschermer. Het kind groeit zowel lichamelijk als geestelijk. Deze groei zorgt vaak voor een abrupt einde van de kindertijd en maakt deel uit van de overgang van kind naar volwassene: de puberteit is begonnen. Door deze veranderingen kan het gebeuren dat zowel de ouder als het kind niet goed weten om te gaan met deze nieuwe 'periode'. Het lijkt wel of je als ouder constant wordt uitgedaagd door de puber. De beleving van je kind is echter totaal anders dan die van de ouder waardoor er makkelijk conflicten ontstaan. De meeste ouders ervaren de puberteit als de zwaarste periode in de opvoeding van hun kind.Om deze periode zonder al te veel conflicten te laten verlopen en meer begrip te krijgen voor de puberperiode wordt door middel van gespreksvoering met zowel de ouder als de puber geprobeerd tot afspraken te komen. Er wordt gestreefd naar een situatie waar de ouder en puber naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar.Cito training
 • In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen afgenomen.
  Tijdens de individuele begeleiding aan onze basisschoolleerlingen op maat, worden de leerlingen tevens voorbereid op de Cito toetsen. Daarnaast bieden wij twee maal per jaar een Cito training aan. Deze vindt plaats in groepsverband. Tijdens deze training wordt alle stof herhaald en geoefend die aan bod komt bij de Cito toetsen. Voor de Eind Cito toets in groep 8, deze wordt jaarlijks in april afgenomen, wordt een extra training aangeboden.
Dyslexie
(Grieks: Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden)
Dyslexie is een leerstoornis met als belangrijkste kenmerk een hardnekkig probleem bij het aanleren en automatisch toepassen van het spellen en lezen. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening en herhaling nodig, op zowel spelling- als leesgebied. Wanneer bij kinderen met dyslexie zo vroeg mogelijk met een gerichte aanpak van hun lees- en spellingproblemen kan worden gestart, is de kans op succes
groter.


Doel:

Wetenschappelijk Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels,
of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid en
spelling(bron: Wikipedia)

Gevolgen:

Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft een directe belemmerende invloed in onze "talige"maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.
• Belemmeringen in het onderwijs
In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie krijgen vaak een schooladvies voor de middelbare school, dat lager is dan ze op
grond van hun intelligentie aan kunnen.
•Sociaal-emotionele problemen
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen en/of de spelling, niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatie- problemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

Werkwijze:

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Voorafgaand aan de behandeling wordt er altijd een pedagogisch didactisch onderzoek gedaan bij het kind. Dit onderzoek is nodig om het spelling- en leesniveau van het kind te bepalen en een behandelplan op te stellen. Tijdens dit onderzoek wordt de spelling op woord- en zinsniveau getoetst. Het lezen wordt op woord- en tekstniveau getoetst. Als dit nodig blijkt te zijn wordt er ook een begrijpend leestoets afgenomen. De resultaten worden in een verslag verwerkt en met de ouders besproken.


De behandeling: lees- en spellingmoeilijkheden

De behandeling is wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. De duur van de les is 45 minuten.Voor kinderen met dyslexie of bij een vermoeden van dyslexie wordt begonnen met het aanbieden van de klanken. De reden hiervoor is dat bij dyslexie klanken niet snel en goed verwerkt worden, en de klank-teken-koppeling niet wordt geautomatiseerd.Er wordt daarbij uitgegaan van de klankstructuur van woorden en op basis daarvan worden regels en afspraken aangeleerd, extra ingestudeerd en regelmatig herhaald. Goede auditieve vaardigheden zijn een voorwaarde voor het leren lezen, door middel van auditieve oefeningen worden deze vaardigheden getraind.

Lees moeilijkheden:


Voor het leren lezen op tempo wordt geoefend met behulp van het flitsen van woorden en zinnen. Voor het stimuleren van de zogenaamde lees-vloeiendheid wordt geoefend met behulp van de RALFI leesmethode. Tijdens deze lessen wordt de spelling ook geoefend met het remediërend software programma "Woordenhaai";. Kinderen oefenen heel graag met dit programma. De spelvorm is zeer aantrekkelijk voor alle kinderen, en werkt zeer motiverend.
Kinderen met dyslexie worden ook op sociaal emotioneel gebied ondersteund en begeleid. Er wordt besproken wat dyslexie is; wat het betekent als je het hebt; welke gevoelens hierbij kunnen ontstaan; welke extra hulpmiddelen scholen kunnen bieden. Bij kinderen in het Voortgezet Onderwijs wordt regelmatig besproken of er tijdens toetsingen e.d. voldoende rekening is gehouden met de dyslexie door de leerkrachten. Met de leerkrachten, interne begeleiders en de Remedial Teachers scholen is regelmatig overleg en wordt er gestreefd naar een
optimale samenwerking. Het huiswerk dat aan de kinderen wekelijks wordt meegegeven is een essentieel onderdeel van de behandeling. Gebleken is dat kinderen die thuis ook regelmatig oefenen een veel grotere vooruitgang
boeken, dan kinderen die niet regelmatig oefenen. Aan ouders wordt dan ook gevraagd hierbij een actieve rol te vervullen. Positieve verwachtingen en een constructieve houding van de ouders is voor iedere dyslectische leerling van groot belang. Van de leerlingen zelf verwachten we voldoende inzet, ook bij moeilijke vakken en het accepteren van geboden hulp. Een goede motivatie, doorzettingsvermogen en ondersteuning vanuit de thuissituatie spelen een
belangrijke rol.

Tarieven
Remedial teaching en dyslexie
Duur:45 minuten (alle leeftijden)
Tarief: 60 euro

Sociaal-emotionele ondersteuning
Duur: 50 minuten (alle leeftijden)
Tarief: 65 euro

Cito training
Duur: 1,5 uur (2 keer per jaar, in groepsverband)
Tarief: 35 euro

Begeleiding voortgezet onderwijs
Duur: 45 minuten
Tarief: 50 euro

Algemene voorwaarden:
Afmelden van een les minimaal 24 uur van tevoren. Een les die niet tijdig is afgezegd wordt in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Betaling:
Het intake gesprek is vrijblijvend. De betaling verloopt maandelijks uitsluitend via een machtiging van uw bank. De factuur wordt aan het begin van de maand via de e-mail gestuurd. Na 5 dagen wordt het bedrag automatisch van uw bank afgeschreven


"Al vijf jaar komt onze dochter thuis met een glimlach na de begeleiding."
Het Team
Luisa
Cabral Barendse
MSc Algemene taalwetenschappen
CV
Laura
van Angeren
Bachelor of Education (BEd) /
Bachelor of Science (BSc)
CV
Merlijn
Sammels
Studeert geneeskunde
CV
Anne
Bijsmans
Bachelor Ecologische Pedagogiek
CV
"Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan."
-Pippi Langkous

Paarden coaching
Hester heeft van jongs af aan een grote liefde voor paarden. Tijdens haar eigen jeugd zijn paarden altijd een grote steun voor haar geweest.
Op dit moment volgt Hester een opleiding tot paard instructeur- en coach. Steeds vaker wordt paarden coaching ingezet als hulpmiddel in de begeleiding van jongeren.Paardentherapie werkt helend, biedt troost, en helpt het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Hester zal met behulp van haar Tinker paard Lente en shetlander Puck, jongeren individueel coachen. In de aanwezigheid van een paard of pony, geeft zij hen de kans om met hun soms negatieve of verdrietige ervaringen om te leren gaan. Naast het coaching programma, biedt de Van Eeghenpraktijk ook de mogelijkheid aan, om op een veilige en rustige manier jongeren kennis te laten maken met paarden. In een aantal lessen leren jongeren op een veilige manier het gedrag van de paarden te herkennen en daardoor met hen op te gaan. Vanaf december 2020 kunnen jongeren zich opgeven voor de coaching en/of kennismaking sessies met paarden. Hester woont op een boerderij met haar kinderen, kleinkinderen, kippen en paarden.
Coming soon

Samenwerkingsverband

Voor de jongeren die begeleid worden in de praktijk, bieden wij ter ontspanning een aantal keer per jaar een kickboks training aan bij de Vondelgym.

Doorverwijzingen naar:

Marlene Drewes
Kinder- en jeugdpsycholoog
Roefke Carmiggelt
Zelfstandig therapeut
Tom Braams
Onderwijspsycholoog
Contact
Voor vragen of meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

© 2016 van Eeghenpraktijk
Samenwerkingsverband
 • Marleen Drewes
 • Roefke Carmiggelt
 • Tom Braams
 • Vondelgym
Aanbod
Dyslexie
Remedial teaching
Sociaal-emotionele ondersteuning
Cito training
Voorbereiding op het VO
Contact
 • Van Eeghenpraktijk
  vandevijver@kpnplanet.nl
 • +31 631045033
  Willemsparkweg 114 III
  Amsterdam
  1071 HN